PRIVACY POLICY

Laatst bijgewerkt: [22/02/2024]

Dit beleid beschrijft hoe Bourbon Sleeckx BV persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en
deelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de
Europese Unie.


1. Verzameling en verwerking van Persoonsgegevens
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen voor specifieke, expliciete en legitieme
doeleinden, en we beperken de verzameling tot wat strikt noodzakelijk is voor die doeleinden. De
persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat u
gebruikt maakt van onze diensten.
De verzamelde gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 Naam en voornaam
 Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer)
 Factuur- en verzendadres
 Betaalinformatie
 IP-adres
 Internetbrowser
 Type apparaat

2. Doel van de Verwerking
Bourbon Sleeckx BV verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden kunnen onder meer zijn:

 Het leveren van producten of diensten die u hebt aangevraagd
 Het verwerken van betalingen
 Klantenservice en communicatie
 Het personaliseren van uw ervaring op onze website
 Marketing- en promotiedoeleinden (met uw toestemming)

3. Rechtsgrondslag voor de Verwerking
We verwerken persoonsgegevens op basis van een van de rechtsgrondslagen die zijn vastgesteld in
de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) / GDPR, zoals:

 Uitvoering van een overeenkomst
 Wettelijke verplichtingen
 Toestemming
 Legitieme belangen van Bourbon Sleeckx BV (bijv. marketing)

4. Beveiliging van Persoonsgegevens
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Dit omvat
het gebruik van versleutelingstechnologie, beperkte toegangsrechten en veilige
gegevensoverdrachten.
De bescherming van uws persoonsgegevens gebeurd door ons steeds in overeenstemming met de
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene
verordening gegevensbescherming / GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze
Verordening.

5. Delen van Persoonsgegevens
We delen persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van
onze diensten, voldoen aan wettelijke verplichtingen of met jouw uitdrukkelijke toestemming.
Derden met wie we gegevens delen, worden contractueel verplicht om de privacy en beveiliging van
uw gegevens te waarborgen.

6. Bewaartermijn van Persoonsgegevens
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn
verzameld. De bewaartermijn kan variëren afhankelijk van wettelijke vereisten en operationele
behoeften.

7. Uw Rechten onder de GDPR
U hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, waaronder het recht op
toegang, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid. Neem contact met ons op via info@bourbon-
sleeckx.com om deze rechten uit te oefenen.

8. Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken, kan u contact met ons
opnemen via info@bourbon-sleeckx.com.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen in het Beleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijken weer te geven. Raadpleeg
regelmatig dit beleid voor de meest recente informatie.

10. Contactgegevens
Voor vragen over dit beleid of onze gegevensverwerking, neem contact op via info@bourbon-
sleeckx.com.