ALGEMENE BETALINGS - EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: [04/03/2024]

1. Behoudens enige schriftelijke afwijking zijn huidige algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing. In geen geval kan er afgeweken worden van de sancties zoals opgenomen in de algemene verkoopsvoorwaarden. Door ondertekening van de levering- en/of bestelbon erkent de klant van onderhavige voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

2. Bij elke bestelling (behoudens maatwerk) wordt een voorschot van 10 – 30% gevraagd. In het geval van maatwerk heeft Bourbon Sleeckx BV het recht om een voorschot van 50% te vragen. Het saldo of tussentijdse facturen dienen voldaan te worden voor of ten laatste bij de levering. Eventuele protesten op de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum en per aangetekend schrijven te worden bezorgd aan Bourbon Sleeckx BV.

3. De goederen worden bij Bourbon Sleeckx BV gestockeerd zo lang de betaling niet is ontvangen en stelt haar infrastructuur gedurende maximaal 3 weken na betalingsaanvraag kosteloos ter beschikking. Indien na 3 weken nog geen betaling werd ontvangen, en de goederen bijgevolg nog niet geleverd zijn, behoudt Bourbon Sleeckx BV zich het recht voor om de goederen naar een opslagplaats te sturen, waarna de goederen verder op kosten van de koper worden bewaard. Eventuele interne stockage is ook mogelijk tegen het vaste weekbedrag van 50 euro incl. BTW per M3.

4. De levering van de goederen geschiedt uitsluitend op de gelijkvloerse verdieping, dit op een voor een vrachtwagen vlot toegankelijke, vrije en bereikbare plaats.

5. Alle goederen en materialen blijven de exclusieve eigendom van onze firma tot de volledige betaling van de factuur. Bij wanbetaling blijven de goederen in onze magazijnen en wordt de klant hiertoe in gebreke is gesteld. In voorkomend geval zullen al onze facturen opeisbaar blijven en blijft de klant gebonden door de verkoopovereenkomst.

6. Onverminderd punt 2 en punt 3. zal in geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, het factuurbedrag automatisch vermeerderd worden met een verwijlintrest van 1% per begonnen maand en dit van rechtswege. In het geval de factuur niet betaald wordt, of slechts gedeeltelijk betaald wordt op de vervaldag zal het bedrag van de factuur na aanmaning hiertoe verhoogd worden met een schadeloosstelling van 12% met een minimum van 250,00 EURO. Elke wanbetaling doet de opeisbaarheid ontstaan van alle andere facturen en wissels en dit zonder voorafgaande maning. Eventuele procedurekosten/inningskosten die Bourbon Sleeckx BV aanvullend dient te maken ter invordering van onbetaalde facturen vallen steeds ten laste van de klant. Bij niet-betaling door de klant behoudt Bourbon Sleeckx BV zich tevens het recht voor om verdere leveringen te staken. Tevens behouden zij zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het gedeelte dat nog dient uitgevoerd te worden.

7. In geval van zichtbare gebreken dient er onmiddellijk bij levering van de goederen en diensten te worden geprotesteerd, waarbij de gebreken meteen aan de chauffeur dienen gemeld te worden die de levering voorziet. Deze noteert eventuele opmerkingen op de leveringsbon. Enige andere opmerkingen / gebreken die later worden gemeld, kunnen niet in aanmerking genomen worden. De klant die goederen meeneemt dient deze meteen bij de overhandiging te onderzoeken, Bourbon Sleeckx BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor goederen die de klant meegenomen heeft. In geval van verborgen gebreken dient de klant deze bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen te melden. Alle protesten dienen bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen te worden overgemaakt. Onze firma verbindt er zich toe eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen of de nodige stappen hiervoor te ondernemen. Bij gebreke hieraan zullen de goederen als definitief aanvaard beschouwd worden. Voormelde is van toepassing in zoverre onze verantwoordelijkheid als gegrond wordt erkend en er zich geen oneigenlijk of verkeerdelijk gebruik heeft voorgedaan. Deze bepaling geldt evenmin indien herstellingen of aanpassingen door anderen dan onze firma zijn gebeurd.

8. Onze firma waarborgt in geval van eventuele gebreken enkel een productiefout. Er is bovendien een service na verkoop. Indien deze service tot effectieve tussenkomsten aanleiding zou geven, zullen de kosten voor materialen, uurlonen, en verplaatsingen hiervan aan de klant worden aangerekend.

9. Maatwerkproducten kunnen in geen geval teruggenomen worden. Het gaat in dit geval om goederen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties door de klant opgegeven en die daardoor onverkoopbaar zijn naar andere klanten toe.

10. Onze firma is enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld. Zelfs indien onze firma gehouden zou zijn tot enige schadevergoeding, is deze steeds beperkt tot het bedrag van de levering en de directe schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

11. Leveringsdata zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de verkoopovereenkomst noch tot enige schadevergoeding.

12. Bourbon Sleeckx BV is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet- uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle die Bourbon Sleeckx BV of haar leveranciers raken, en dit ongeacht of deze gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar zijn geweest.

13. Bij ontbinding of verbreking lastens de Contractant, of ontbinding door Bourbon Sleeckx Bv op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, is de Contractant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van twintig procent (20%) van de totale aannemingssom.

14. In het geval de klant een bestelling plaatst via de Webshop, zal de klant een wettelijk herroepingsrecht van 14 kalenderdagen hebben. Het herroepingsrecht gaat in op de dag na de levering van het goed.

Als de klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht, moet hij/zij de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat hij/zij Bourbon Sleeckx BV schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn/haar beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen en dit in perfecte ongebruikte staat in de originele ongeopende verpakking.
De klant betaalt de kosten voor het retourneren van de goederen. Het herroepingsrecht is in geen geval van toepassing op maatwerkproducten.

15. Bij leveringen buiten onze magazijnen reizen de goederen op uitsluitend risico en kosten van de klant-koper. De koper zal Bourbon Sleeckx BV nooit aansprakelijk kunnen stellen voor enige schade aan of verlies van de goederen ontstaan tijdens het transport , welke ook de oorsprong , aard of omvang van de schade is.

16. Alle plaatsingen en leveringen van goederen worden uitgevoerd volgens de normen van onze firma zolang niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen is

17. Voor nabestellingen of kleuren volgens staal neemt Bourbon Sleeckx BV geen verantwoordelijkheid voor kleurverschillen of technische wijzigingen door de leverancier.

18. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien de consument een foutief adres heeft opgegeven, worden de extra kosten voor levering doorgerekend aan de consument.

19. In geval een goed van de bestelling een gesoldeerd product betreft, dan wel een product met lichte beschadiging, dan wel een toonzaalmodel dan komt elke garantie vanwege Bourbon Sleeckx BV te vervallen. In dat geval zal de klant ook geen recht hebben op de service naverkoop en evenmin op een gratis levering. Alle kosten alsmede alle verantwoordelijkheid zijn in dat geval ten laste van de klant.

20. Indien Bourbon Sleeckx BV onderhoudsproducten levert, dan geldt hiervoor enkel de garantie van de leverancier en draagt onze firma terzake geen verantwoordelijkheid, noch voor de producten zelf, noch voor de informatie hierover.

21. Indien een artikel in deze algemene voorwaarden zou worden nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

22. Op alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van onze overeenkomst of die er een uitvloeisel van zijn , is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.